Normy prawa handlowego

Na podstawie wielorakich dziedzin prawniczych wydziela się między innymi dziedzinę prawa zwaną prawem handlowym. W jej ramach można mówić o wyszczególnieniu przeróżnych przepisów i norm prawnych, które określa się jako kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe oraz kryterium mieszane. W zakresie każdego z tych kryteriów mówi się o zupełnie innych normach prawnych. I tak pierwsze z kryterium, czyli kryterium podmiotowe to jest zbiór norm prawa handlowego, jakie określają regulacje wszelkich stosunków prawnych.
Mowa tu o stosunkach, jakie zachodzą między ludźmi powiązanymi pod względem zawodowym, między którymi dochodzi do obrotu handlowego. W grę wchodzą tu kupcy. Jest to pojęcie stricte związane z dziedziną prawa handlowego. Kolejna kwestia wiata śmietnikowa to ujęcie w kryterium przedmiotowym. Prawo handlowe w tym przypadku opiera się na regulacjach prawnych stosunków jakie następują poprzez doprowadzenie do rozlicznych czynności prawnych. Są one efektem obrotu gospodarczego i określa się je jako czynności handlowe. W tym przypadku wykazywane są silne powiązania z kodeksem napoleońskim i kodeksem handlowym. Na koniec warto również dodać o kryterium mieszanym czyli podmiotowo-przedmiotowym, jaki jest specyficznym systemem wydzielanym na podstawie trzech typów czynności z zakresu prawa handlowego.
Wśród nich jest to czynność obiektywna, subiektywna oraz obejmująca prawo handlowe pod warunkiem, że dokonującą jednostką jest kupiec. Taki model wykrystalizował się w ramach Powszechnego Niemieckiego Kodeksu Handlowego.